دوره ها

دوره بزرگسال-UIC

دوره Upper-Intermediate که در آن کتاب Summit 1 تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics for L...

دوره بزرگسال-IC

دوره Intermediate که در آن کتاب های Top Notch 2 & 3 تدریس میشوند، ده ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics f...

دوره بزرگسال-EC

دوره Elementary که در آن کتاب Top Notch 1 تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics for Listen...

دوره بزرگسال-BC

دوره Beginner که در آن کتاب Top Notch Fundamentals تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics f...

دوره نوجوانان-TIC

دوره Teenage Intermediate Course که در آن کتاب های Family and Friends (5, 6) تدریس میشوند، 8 ترم به طول می انجامد. جلسا...

دوره نوجوانان-TEC

دوره Teenage Elementary Course که در آن کتاب های Family and Friends (3, 4) تدریس میشوند، 10 ترم به طول می انجامد. جلسات ...

دوره نوجوانان-TBC

دوره Teenage Beginner Course که در آن کتاب های Family and Friends (starter, 1 , 2) تدریس میشوند، دوازده ترم به طول می ان...

دوره کودکان-PEC

دوره Primary که در آن کتاب های First Friend 1, 2, 3 تدریس میشوند، شش ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب My First ...

دوره خردسالان-PSC

دوره Pre-School که در آن کتاب های Pockets 1, 2 ,3 تدریس میشوند، نه ترم به طول می انجامد. جلسات ترمیک سه روز در هفته (هر ...