درباره ما

درباره آموزشگاه زبان پرتو و ترنج

یادگیری زبان انگلیسی نیازمند یک محرک و منبع آموزشی استاندارد و قوی است. موسسه زبان پرتو و ترنج با 11 سال سابقه درخشان در امر آموزش زبان با پایبندی به اصل زبان‌آموز محوری، استفاده از وسایل و امکانات آموزشی مدرن، بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردهای آموزشی و همچنین به کارگیری کادری مجرب و با تجربه موفق شده است در این راستا فعالیت نماید. مسیر پیشرفت و افزایش کارایی در موسسه روزافزون بوده و هیچوقت متوقف نمی شود.

  • برترین اساتید زبان
  • متنوع ترین آموزش
درباره آموزشگاه زبان پرتو و ترنج

+2000زبان آموز موفق در پرتو

یادگیری زبان انگلیسی نیازمند یک محرک و منبع آموزشی استاندارد و قوی است. موسسه زبان پرتو و ترنج با 11 سال سابقه درخشان در امر آموزش زبان با پایبندی به اصل زبان‌آموز محوری، استفاده از وسایل و امکانات آموزشی مدرن، بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردهای آموزشی و همچنین به کارگیری کادری مجرب و با تجربه موفق شده است در این راستا فعالیت نماید. مسیر پیشرفت و افزایش کارایی در موسسه روزافزون بوده و هیچوقت متوقف نمی شود.

یادگیری زبان انگلیسی نیازمند یک محرک و منبع آموزشی استاندارد و قوی است. موسسه زبان پرتو و ترنج با 11 سال سابقه درخشان در امر آموزش زبان با پایبندی به اصل زبان‌آموز محوری، استفاده از وسایل و امکانات آموزشی مدرن، بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردهای آموزشی و همچنین به کارگیری کادری مجرب و با تجربه موفق شده است در این راستا فعالیت نماید. مسیر پیشرفت و افزایش کارایی در موسسه روزافزون بوده و هیچوقت متوقف نمی شود.

یادگیری زبان انگلیسی نیازمند یک محرک و منبع آموزشی استاندارد و قوی است. موسسه زبان پرتو و ترنج با 11 سال سابقه درخشان در امر آموزش زبان با پایبندی به اصل زبان‌آموز محوری، استفاده از وسایل و امکانات آموزشی مدرن، بهره‌گیری از آخرین دست‌آوردهای آموزشی و همچنین به کارگیری کادری مجرب و با تجربه موفق شده است در این راستا فعالیت نماید. مسیر پیشرفت و افزایش کارایی در موسسه روزافزون بوده و هیچوقت متوقف نمی شود.