دوره های نوجوانان

دوره نوجوانان-TBC

دوره Teenage Beginner Course که در آن کتاب های Family and Friends (starter, 1 , 2) تدریس میشوند، دوازده ترم به طول می ان...

دوره نوجوانان-TEC

دوره Teenage Elementary Course که در آن کتاب های Family and Friends (3, 4) تدریس میشوند، 10 ترم به طول می انجامد. جلسات ...

دوره نوجوانان-TIC

دوره Teenage Intermediate Course که در آن کتاب های Family and Friends (5, 6) تدریس میشوند، 8 ترم به طول می انجامد. جلسا...