دوره های بزرگسال

دوره بزرگسال-BC

دوره Beginner که در آن کتاب Top Notch Fundamentals تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics f...

دوره بزرگسال-EC

دوره Elementary که در آن کتاب Top Notch 1 تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics for Listen...

دوره بزرگسال-IC

دوره Intermediate که در آن کتاب های Top Notch 2 & 3 تدریس میشوند، ده ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics f...

دوره بزرگسال-UIC

دوره Upper-Intermediate که در آن کتاب Summit 1 تدریس میشود، چهار ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب Tactics for L...