دوره های کودکان

دوره کودکان-PEC

دوره Primary که در آن کتاب های First Friend 1, 2, 3 تدریس میشوند، شش ترم به طول می انجامد. در این دوره از کتاب My First ...