دوره های خردسال

دوره خردسالان-PSC

دوره Pre-School که در آن کتاب های Pockets 1, 2 ,3 تدریس میشوند، نه ترم به طول می انجامد. جلسات ترمیک سه روز در هفته (هر ...